Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Martina Čakajdová, IČO: 44896051 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Ministerstvom vnútra, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb v oblasti zoznamovania a starostlivosti o vzťah na internetovej stránke www.najdipartnera.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Budatínska 34, Bratislava 85106, Slovenská Republika
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN SK3783300000002601045406

Telefón: +421948050138
E-mail: martina.cakajdova@najdipartnera.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci podpísaním zmluvy predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služby.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam služieb na internetovej stránke www.najdipartnera.sk elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne ponúkaných služieb a predávajúci zaručuje rezerváciu voľných miest na všetkých akciách a službách len v prípade platby vopred cez webovú stránku, prípadne po dohode priamou platbou na bankový účet predávajúceho. Pri platbe na mieste, v deň konania akcie predávajúci nezaručuje voľné miesta.

1.5. V prípade poskytnutia služby Sprostredkovanie partnera na mieru je kupujúci povinný s predávajúcim uzavrieť písomnú zmluvu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá registrovaním sa na online zoznamku a sociálnu sieť nezadaných a/alebo prihlásením sa na jednu z akcií organizovaných agentúrou Nájdi Partnera. V prípade poskytnutia služby Sprostredkovanie partnera  na mieru, je zmluva uzavretá písomne.

 

3. Akcie a služby Nájdi Partnera

3.1. Nájdi Partnera organizuje pre svojich klientov zoznamovacie akcie ako párty, Rýchle rande, diskusie so psychologičkou a ďalšie akcie a služby uvedené na webovej stránke.

3.2.  Počas akcií organizovaných agentúrou Nájdi Partnera sa bude fotiť a každý účastník zoznamovacej alebo inej akcie Nájdi Partnera má právo vyjadriť nesúhlas s fotografovaním a zverejnením fotografií, na ktorých je odfotený. Účastníci, ktorí vyjadria nesúhlas s fotografovaním, fotografovaní nebudú. Po ukončení akcie a zverejnení fotografí na internetovej stránke www.najdipartnera.sk a na sociálnych sieťach má účastník stále možnosť dať najavo nesúhlas so zverejnením jeho fotografií. Nesúhlas môže vyjadriť prostredníctvom e-mailu, telefonátu, smsky alebo správy na sociálnych sieťach.

3.2. Nájdi Partnera si vyhradzuje právo zrušiť akciu ak sa nenaplní minimálny počet pre zorganizovanie akcie. V takomto prípade bude záujemcom ponúknutý iný termín akcie podobného typu. Záujemcom, ktorí už zaplatili bude ponúknutá aj možnosť vrátenia peňazí na účet alebo v hotovosti.

3.3. Ak záujemca, ktorí už zaplatil na akciu alebo službu, zruší svoju účasť neskôr ako 72 hodín, pred začatím akcie, peniaze mu nebudú vrátené.

3.4. Záujemca má miesto na akcii rezervované len v prípade, že za akciu riadne vopred zaplatil prevodom na bankový účet alebo kartou cez internetovú stránku.

4. Práva a povinnosti agentúry Nájdi Partnera

4.1. Povinnosťou agentúry Nájdi Partnera je zabezpečiť na každú zoznamovaciu akciu minimálny počet partnerov, tak ako je napísané v popise každej akcie.

4.2. Agentúra Nájdi Partnera má právo vyhodiť účastníka (bez vrátenia peňazí) akcie ak v priebehu zoznamovacej akcie obťažoval ostatných účastníkov či už sexuálne alebo svojím správaním v prípade nadmernej konzumácie alkoholu oplzlými komentármi alebo komentármi so sexuálnym podtónom. V prípade internetovej zoznamky, ktorú agentúra prevádzkuje na svojich webových stránkach má agentúra Nájdi Partnera právo zablokovať profil užívateľa, ktorý bude obťažovať iných užívateľov nevhodnými správami s vulgárnymi výrazmi alebo so sexuálnym podtónom alebo s nevhodnými návrhmi. Nájdi Partnera je agentúra, ktorá má záujem spájať ľudí, ktorý hľadajú seriózne a dlhodobé zoznámenie alebo chcú spoznať nových ľudí nenásilnou a bezpečnou formou.

5. Vypovedanie zmluvy

5.1. Zákazník má právo vypovedať zmluvu kedykoľvek počas trvania zmluvy. Nárok na vrátenie peňazí má v prípade že: Mu počas dohodnutého obdobia neboli sprostredkovaní partneri na ktorých sa obe strany dohodli vyplnením dotazníku pri prvom stretnutí.